/ News / /

Evaluatie van nationale rapporten door de Verenigde Naties

unfccc-173-x-223.jpgVan 25 tot 29 maart 2019 ontving België een delegatie van experten van de Verenigde naties (UNFCCC), die een diepgaande studie maakte van 2 officiële rapporten: de 7de Nationale Mededeling (NC7) en het 3de Tweejaarlijks Rapport (BR3).

Deze oefening, die een groot aantal Belgische experten heeft gemobiliseerd, werd gecoördineerd door de Dienst Klimaatveernadering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De delegatie maakte een diepgaande audit van het Belgische klimaatbeleid door zich te buigen over zijn verschillende engagementen, de implementatie van de verschillende luiken van het klimaatbeleid, de procedures voor monitoring en evaluatie. De analyse betrof zowel het nationale niveau (inventaris voor broeikasgasemissies, projecties, impacts en adaptatie, sensibilisatie en educatie, onderzoek, enz.) als de internationale samenwerking (financiële steun, capacity building, enz.).


NC7_2019_salle_600_V2px.png


Er was ook een speciale sessie met vertegenwoordigers van het middenveld, die hun standpunten, verwachtingen en prioriteiten voor het Belgisch klimaatbeleid konden verwoorden.

De audit is in essentie technisch van aard en wil nagaan of België voldoet aan zijn verplichtingen inzake rapportering, conform de daarover op VN-niveau aangenomen regels.  Op dit vlak scoorde de Belgische Nationale Mededeling goed tot zeer goed.  De doorlichting had niet voor ogen om de naleving van de Belgische verplichtingen inzake emissiereducties bv. te beoordelen en moet faciliterend zijn, niet veroordelen.  Zoals één van de VN-auditeurs het formuleerde: “This is not a policy review, that is for the European Union to do, in another context”. 

Niettemin waagde het review-team zich ook aan vaststellingen met betrekking tot het beleid zelf.  Zo merkte men bv. op dat

  • de complexiteit van de Belgische Staat de klimaatgovernance lijkt te bemoeilijken en een impact kan hebben op de tijdige uitvoering van het beleid,
  • de kloof naar de 2020-doelstellingen nog groot is,
  • België zijn cumulatieve 2020-doelstellingen zal halen, door het gebruik van de voorziene flexibiliteiten, maar dat om de 2030-doelstellingen te halen de mitigatie-acties dienen te worden versterkt.  Daarbij werd met name specifiek ook gekeken naar de rol van fiscaliteit als cross-cutting policy.  Het door onze FOD georganiseerde nationale debat inzake de koolstofprijs kreeg daarbij een afzonderlijke vermelding: “a very good process”.

Deze conclusies en aanbevelingen zullen het voorwerp  uitmaken van een rapport dat voorzien is voor 19 juli 2019.

NC7_2019_experts_600px.png

De Expertgroep van het UNFCCC
James Howland (auditcoördinator), Julius Madzore (Zimbabwe), Yasna Rojas Ponce (Chili, co-leadreviewer),
Asger Strange Olesen (Denemarken, co-leadreviewer), Bernd Gugele (Oostenrijk) en Noura Al-Otaibi (Saoedi-Arabië)