/ News / /

Verbintenissen van België op de VN-Klimaattop in New York

ONU_logo_300px.jpg

Op 23 September organiseerden de Verenigde Naties op initiatief van VN-Secretaris Generaal António Guterres een klimaatactietop in New York. Het doel van deze klimaattop was om de dringende noodzaak aan klimaatactie in de verf te zetten en politiek momentum te creëren voor het verhogen van de nationale klimaatinspanningen (onder de Overeenkomst van Parijs vastgelegd in de Nationaal Bepaalde Bijdragen – Nationally Determined Contributions, NDC en in Langetermijnstrategieën).

Secretaris-Generaal Guterres riep leiders wereldwijd op om naar de klimaattop te komen met concrete en realistische plannen om tegen 2020 nieuwe, aangescherpte, ambitieuze NDCs op tafel te leggen die leiden tot een reductie van de gezamenlijke wereldwijde uitstoot van broeikasgassen van 45% tegen 2030 en die de wereld op een traject zetten naar een volledige koolstofneutraliteit in 2050. 

In deze context werden ook een hele reeks initiatieven gelanceerd die moeten bijdragen tot een algemene verhoging van het ambitieniveau. Het volledige overzicht van initiatieven is hier te vinden. Een aantal van deze initiatieven werden ook door België onderschreven.

Het meest in het oog springende initiatief is de ‘Climate Ambition Alliance’, gelanceerd door Chili (gastland van COP25). 

De landen en actoren die zich aansluiten bij deze coalitie verbinden zich ertoe om: 

  • Een proces op te starten om een langetermijnstrategie naar klimaatneutraliteit uit te werken, conform met de Overeenkomst van Parijs; of de doelstelling klimaatneutraliteit tegen 2050 reeds vastgelegd te hebben op nationaal niveau; of reeds plannen uitgewerkt te hebben om tot klimaatneutraliteit tegen 2050 te komen 

En/of 

  • Te werken aan een verhoging van het ambitieniveau van hun NDC tegen 2020.

 

UN-ClimateAction-2019_logo.png


Belgische verbintenissen

België onderschreef in het kader van de Climate Ambition Alliance de belofte om een proces op te starten om tot een langetermijnstrategie inzake klimaatneutraliteit te komen. 

Verder onderschreef België volgende initiatieven en verklaringen:

a. Rechtvaardige transitie en groene jobs voor allen binnen ambitieuze klimaatactie (op initiatief van Spanje en Peru); 

Via deze verklaring wordt het engagement aangegaan om de duurzame transitie die onze samenlevingen en onze economieën moet ondergaan op zo’n manier te begeleiden dat zij op een eerlijke en sociaal aanvaardbare manier verloopt. Inclusiviteit en solidariteit moeten hierbij voorop staan. 

b. Klimaatacties die gendergelijkheid en vrouwenrechten bevorderen (op initiatief van Spanje en Peru); 

Deze verklaring omvat een verbintenis om bij het uitvoeren van het klimaatbeleid bijzondere aandacht te schenken aan de rol van vrouwen. Vrouwen zijn over het algemeen kwetsbaarder voor de impact van klimaatverandering. Ook moet er steeds aandacht zijn voor de genderdimensie bij de implementatie van klimaatacties. De verklaring benadrukt dat vrouwen een essentiële rol spelen bij de implementatie van een ambitieus, krachtdadig en efficiënt klimaatbeleid.

c. Energietransitie: Klimaatinvesteringsplatform (op initiatief van Ethiopië en Denemarken); 

De doelstelling van het Climate Investment Platform, dat verder zal bouwen op de rol en de werkzaamheden van het Green Climate Fund, is om publieke en private actoren samen te brengen om investeringen in lagekoolstof- en klimaatweerbare ontwikkeling te versnellen. In eerste instantie zal hierbij gefocust worden op de transitie in de energiesector worden om investeringen in de energietransitie te versnellen en op te drijven, ten einde meer ambitieuze NDCs te kunnen ontwikkelen.

d. Energietransitie: Cool coalition (op initiatief van Ethiopië en Denemarken); 

8% van de huidige wereldwijde broeikasgasemissies worden veroorzaakt door de energieconsumptie van koelinstallaties. In een context waarin een groot deel van de wereldbevolking vandaag nog geen toegang heeft tot elektriciteit, maar dat in de toekomst wel zal hebben, alsook in de context van de klimaatopwarming, kan het aandeel van broeikasgasemissies afkomstig van koeling verdriedubbelen tussen nu en 2050. Hier ligt dus een grote uitdaging maar ook opportuniteit om de broeikasgasemissies onder controle te houden en te reduceren.

De leden van de ‘Cool Coalition’ verbinden zich tot het nemen van ten minste 1 maatregel inzake koeling, en om een Nationaal Koelingsplan op te nemen in de volgende generatie NDCs.

e. Energietransitie: Koolstofvrije scheepvaart: getting to zero coalition (op initiatief van Ethiopië en Denemarken); 

Dit initiatief roept op om de ontwikkeling van emissievrije vaartuigen te promoten zodat tegen 2030 de productie en het gebruik van dergelijke schepen rendabel wordt.

f. Een oproep tot actie voor meer ambitie voor klimaatadaptatie en -weerbaarheid (op initiatief van Egypte en het VK); 

De oproep benadrukt dat onze aandacht niet enkel naar inspanningen mag gaan om de uitstoot terug te dringen, maar evenzeer naar maatregelen om onze samenlevingen en onze economie aan te passen aan het veranderende klimaat.

g. Manifest voor op de natuur gebaseerde oplossingen voor het klimaat (op initiatief van China en Nieuw-Zeeland); 

Via het ondertekenen van dit manifest wordt de verbintenis aangegaan om meer in te zetten op ‘nature-based solutions’ in het beleid en bij het nemen van klimaatmaatregelen.

h. Oproep tot het versterken van lokale klimaatactie (op initiatief van Turkije en Kenia); 

Dit is een oproep tot het samenwerken en zoeken naar synergiëen tussen verschillende overheidsniveaus, waarbij de unieke positie van lokale overheden om stakeholders te betrekken en om de leefomgeving te beïnvloeden in de verf wordt gezet.

i. KWON-GESH Youth Climate Pledge (op initiatief van Ierland en de Marshall Islands). 

Landen die deze pledge ondertekenen beloven de standpunten van jongeren en het middenveld in overweging te nemen in hun klimaatbeleid en in het bijzonder bij het uitwerken van adaptatie- en mitigatiemaatregelen, NDCs, Adaptatie-communicaties en langetermijnstrategieën.

 

Voor meer informatie: https://www.un.org/en/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml