/ News / /

Lancering van een voorstel voor een Europese Klimaatwet en van een publieke consultatie over het EU-Klimaatpact


Een voorstel voor een Europese klimaatwet…

De Europese Commissie heeft op 4 maart 2020 in het kader van de ‘EU Green Deal’ een voorstel van EU-Klimaatwet gepubliceerd. Dit voorstel is erop gericht :

  • de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 juridisch bindend te maken en een voorspelbaar en duidelijk kader te vormen voor het beleid in alle relevante domeinen;
  • de verhoging van de klimaatdoelstelling voor 2030 (40%) naar 50 tot 55% (ten opzichte van 1990)  tegen september 2020 op basis van een uitvoerige impactanalyse te evalueren en tegen juni 2021 te herzien, waarbij wordt nagegaan of de doelstelling op Europees niveau kan bereikt worden.
  • een Europees traject uit te tekenen voor de periode 2030-2050. Het voorstel geeft de Europese Commissie de bevoegdheid om uiterlijk zes maanden na iedere ‘Globale stocktake’ het traject te herzien. 

Het voorstel voorziet in een robuust evaluatiemechanisme om na te gaan of de Europese lidstaten samen de nodige vooruitgang hebben geboekt om de doelstelling van klimaatneutraliteit te halen. De eerste evaluatie zou tegen 30 september 2023 moeten zijn afgerond waarna - in lijn met de Overeenkomst van Parijs – iedere vijf jaar een algemene evaluatie zou volgen.

 

… en een publieke consultatie voor een Europees Klimaatpact

Op dezelfde dag heeft de Europese Commissie ook een brede publieke consultatie gelanceerd met het oog op de publicatie van een voorstel van EU-Klimaatpact in het najaar van 2020 (vóór COP26).

Dit Pact:

  • voorziet een ondersteuning van (lokale) initiatieven, onder meer in de gebouwen- en de transportsector en voor de bevordering van herbebossingsprojecten ; 
  • wenst talrijke vormen van burgerparticipatie te bevorderen, in aanvulling op bestaande initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie.

In deze context heeft Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, een gesprek gevoerd met een delegatie jongeren waarin hij de rol van de jongeren als ‘agent changers’ toejuicht.

Aan u het woord! Heb je een initiatief opgezet of wens je een bijdrage te leveren? Neem dan tot 27 mei 2020 (middernacht) deel aan deze consultatie.twitter-law.jpg