/ News / /

Nieuwe beperking voor gassen die de ozonlaag afbreken

Sinds 1 januari 2020 is er een nieuw verbod in werking getreden op “ozonlaag afbrekende stoffen” (ozone depleting substances of ODS). Het is nu niet langer mogelijk hydrochloorfluorkoolstofverbindingen (HCFK’s) - die vooral gebruikt worden voor air conditioning in gebouwen en in koelapparatuur - in te voeren om ze te herverpakken alvorens ze opnieuw uit te voeren (we spreken van “actieve veredeling” of van “inward processing relief”).

Artikel 11.1.(d) van de Europese verordening 1005/2009 geeft aan dat de HCFK’s niet langer in Europa geproduceerd mogen worden. En het artikel 15.2.(e) stipuleert dat de HCFK’s bestemd voor reconditionering niet langer ingevoerd mogen worden, en dat de stoffen die voor 1 januari 2020 ingevoerd zijn, slechts tot 31 december 2020 verkocht mogen worden. Er bestaat wel een beperkte uitzondering voor de invoer ervan voor analyses en gebruik in een erkend laboratorium.

Indien u zich in een dergelijke situatie bevindt, kan u contact opnemen met de Ozon Helpdesk van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het volgende mailadres: ozone@health.fgov.be.

 

hcfc-2020-01_900px.png