/ News / /

Nieuwe beperkingen op het vlak van fluorhoudende broeikasgassen

Sinds 1 januari 2020 is een nieuwe beperking op gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) van kracht. Het is niet langer mogelijk om een aantal fluorkoolwaterstoffen (HFK's) bevattende producten in te voeren:

  • koelkasten en diepvriezers voor commercieel gebruik (hermetisch gesloten apparatuur) als het opwarmend vermogen van de gefluoreerde gassen de grenswaarde van 2.500 CO2-equivalenten overschrijdt. Deze limiet wordt vanaf 1 januari 2022 verder verhoogd tot 150
  • stationaire koelapparatuur die HFK’s met een opwarmend vermogen van 2 500 of meer bevat of nodig heeft voor de werking ervan, met uitzondering van apparatuur die bedoeld is om producten te koelen tot temperaturen onder – 50 °C
  • autonome mobiele airconditioningapparatuur (hermetisch gesloten apparatuur die door de eindgebruiker van kamer naar kamer kan worden verplaatst) die HFK's bevat met een opwarmend vermogen van 150 of meer
  • schuim dat HFK's bevat met een opwarmend vermogen van meer dan of gelijk aan 150, behalve in gevallen van nationale veiligheid. De limiet is van toepassing op geëxtrudeerd polystyreenhardschuim (XPS). Op 1 januari 2023 zal deze maatregel worden uitgebreid tot alle schuimen

Verdere beperkingen die reeds van kracht zijn of nog zullen worden, zijn te vinden in artikel 11 en bijlage III van Verordening (EU) 517/2014 van 16 april 2014 inzake gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006, die betrekking hebben op beperkingen van het gebruik en het op de markt brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Ozon Helpdesk van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: fluorgas@health.fgov.be.