Alfabetische index

e

EEP
Energie-efficiëntieplan van de Europese Commissie, gepubliceerd in 2011. Het plan omvat een reeks energie-efficiëntiebeleidslijnen en -maatregelen die betrekking hebben op de volledige energieketen.
ENOVER
Het Energieoverleg Staat-Gewesten, een overlegplatform waarin de federale staat en de gewesten overleggen over energiegebonden materies.
ERU
Emission Reduction Unit – Emissiereductie-eenheid. Een eenheid, gegenereerd door een ‘Joint Implementation (JI)’-project onder het Protocol van Kyoto, gelijk aan 1 ton CO2-equivalent.
ESD
Effort Sharing Decision – Europese Beschikking over de verdeling van de inspanningen onder de Lidstaten, die de nationale doelstellingen voor 2020 definieert op het vlak van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de sectoren die niet onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen.
EU ETS
European Emissions Trading System - Europees systeem van emissiehandel, dat voor grote industriële installaties een jaarlijks emissieplafond vastlegt en hieraan emissierechten koppelt, die verhandeld kunnen worden.
Europees Klimaat/Energiepakket 2013-2020
Europees wetgevend kader, goedgekeurd in 2008, dat ambitieuze doelstellingen voor 2020 definieert: een vermindering van het energiegebruik met 20%, een vermindering met 20% van de uitstoot van broeikasgassen t.o.v. de uitstoot in 1990 en een verhoging tot 20% van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het bruto eindgebruik van energie. Daarom wordt dit pakket ook het ’20-20-20-pakket’ genoemd.