Alfabetische index

a

AAU
Assigned Amount Unit. De ‘Toegewezen Eenheid’ is een verhandelbaar ‘uitstootrecht onder het Kyotoprotocol’ dat overeenkomt met het recht om een hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten ter waarde van 1 ton CO2-equivalenten. Deze rechten worden aan Partijen van Bijlage 1 van het Protocol van Kyoto toegewezen tot op het niveau van de totale ‘toegewezen hoeveelheid’ uitstootrechten voor de eerste verbintenisperiode (2008-2012).
Adaptatie (aanpassing)
Adaptatie is de strategie om zich aan te passen aan het huidige of toekomstige klimaat en aan zijn effecten, om de nefaste gevolgen ervan af te zwakken of gunstige opportuniteiten te benutten. Adaptatie vermindert de kwetsbaarheid van de menselijke en natuurlijke systemen voor de gevolgen van klimaatverandering.
ADP
Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action - Werkgroep van het Platform van Durban voor versterkte maatregelen, opgericht tijdens COP 17 in Durban (2012) om een nieuw “klimaatverdrag” uit te werken dat van toepassing zou zijn op alle Partijen, en opgeheven tijdens COP21 in Parijs (2015).
AEA
Annual Emission Allocations onder de EU Effort Sharing Decision. Jaarlijks (afnemend) aantal uitstootrechten voor het dekken van de uitstoot van broeikasgassen tussen 2013 en 2020 door sectoren die niet onder de emissiehandelsrichtlijn vallen. De rechten worden aan de individuele EU-lidstaten toegewezen en zijn verhandelbaar tussen lidstaten.
AGBM
Ad Hoc Group on the Berlin Mandate - de Ad hoc Groep voor het Berlijns Mandaat, opgericht om het Protocol van Kyoto voor te bereiden.
Akkoord van Cancún
Akkoord bereikt op de klimaattop van Cancún (Mexico) in 2010, dat het pad effende voor een globaal akkoord voor de periode na 2012 (o.m. aanvaarding van de 2°C-doelstelling, oprichting van een groen klimaatfonds).
APA
Ad hoc Working Group on the Paris Agreement - Ad Hoc Werkgroep inzake de Overeenkomst van Parijs, belast met de verdere uitwerking van regels voor de verschillende onderdelen van het akkoord en de voorbereiding van de eerste CMA.
AWG KP
Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol” - Ad hoc werkgroep inzake verdere verbintenissen voor Bijlage 1-partijen onder het Protocol van Protocol. Deze diende de toekomstige verbintenissen (na 2012) van de Partijen onder het Protocol te onderzoeken. Hij werd opgericht in 2005 en opgeheven in 2012.
AWG LCA
Ad Hoc Working Group Long-Term Cooperative Action under the Convention - Ad hoc werkgroep voor samenwerking op lange termijn, die opgericht was in 2007 om bredere afspraken te maken over de verbintenissen van alle Partijen van het klimaatverdrag. Hij werd opgeheven in 2012.