Alfabetische index

i

ICL
De Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu op regeringsniveau. De ICL is één van de permanente werkgroepen van het Overlegcomité, is samengesteld uit de federale en gewestelijke ministers bevoegd voor leefmilieu en wordt voorgezeten door de Federale Minister bevoegd voor Leefmilieu.
IMO
Internationale Maritieme Organisatie
IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change. Het IPCC werd in 1988 opgericht door de Wereld Meteorologische Organisatie en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties. Deze groep deskundigen wil (via zijn evaluatierapporten) verslag uitbrengen over de stand van zaken betreffende de wetenschappelijke kennis over de evolutie van het wereldklimaat, de gevolgen ervan en over middelen om de klimaatverandering te beperken.
IRCEL
De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu, een structuur die belast is met het toezicht op de atmosferische uitstoot, en o.m. tot taak heeft de gewestelijke broeikasgasinventarissen samen te voegen tot de broeikasgasinventaris voor België.